ANBI-status

ANBI


ANBI-status

Bij beschikking van de Belastingdienst d.d. 5 februari 2014 (dossiernummer 89684) is de Stichting Senioren Computersoos Duiven met ingang van 1 januari 2013 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze beslissing geldt voor onbepaalde tijd.

Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Op deze internetsite (www.scsduiven.nl) moeten de volgende gegevens worden gepubliceerd De naam van de instelling:

Stichting Senioren Computersoos Duiven

Het RSIN/fiscaal nummer:
8500 50 777

Het post- of bezoekadres van de instelling:
Het postadres is: Goyenstraat 24, 6921 LG Duiven
Het bezoekadres is Cultuurcentrum DE OGTENT, Remigiusplein 9, 6921 BL  Duiven

Doelstelling van de ANBI:
Onze statutaire doelstelling luidt:
a. het scheppen van een laagdrempelige ontmoetingsgelegenheid voor senioren in Duiven met als intentie kennismaking met computers, computerhulp en het op deze wijze stimuleren van sociale contacten; en
b. de stichting tracht haar doel te bereiken door wekelijks, minimaal 30 maal per jaar, senioren in de gelegenheid te stellen computerkennis te vergaren in een ontspannen sfeer, het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Meerjarenplan 2023-2026


De functie en namen van de bestuurders:
Voorzitter: dhr. R.C. Kelderman
Penningmeester: dhr. H. Verhaaf
Secretaris: Vacature

Het beloningsbeleid:
Statutair is vastgelegd dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. Ze zijn verplicht daarvan schriftelijke bewijzen te overleggen.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Zie het jaarverslag computersoos per 31 december 2021
Lees meer

Financiële verantwoording:
Hiervoor wordt verwezen naar de Exploitatierekening, Balans en Afschrijvingen van de Stichting zoals die jaarlijks aan de gemeente Duiven worden overgelegd voor het verkrijgen van subsidie.
Lees meer